top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Anonim Şirket

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetkililerin tamamı tarafından ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (Oda kaydı için ortakların birer adet fotoğrafları eklenmelidir.) (Temsile yetkililerin tamamı tarafından ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Müdürlüğümüzde ya da Noterde imzalanmalıdır. (Elektronik imza ile imzalanmış sözleşmeler hariç)

5- Nakdi sermayenin en az ¼ ünün ödendiğine dair banka mektubu ve makbuzu (Müdürlüğümüz ile iletişime geçtikten sonra yapılması tavsiye olunur.)

6- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre sermayenin onbinde dördü ödenecektir. (Ödeme oda veznemizde yapılacaktır.)

7- Temsile yetkililerin imza beyannameleri (Yeni kimlik kartına sahip kişilerin dijital imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu durumda ayrıca imza beyannamesi talep edilmeyecektir.) (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

8- Pay sahibi olmayan ve temsil yetkisi de verilmeyen yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY Madde 69 / h)

9- MERSİS ''Yetki Kabul İşlemleri'' modülünden yetki kabul işlemlerini tamamlayamayan yabancı uyruklu temsile yetkililerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.

10- Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

11- Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı. (Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde Cumhurbaşkanlığı İzin yazısı)

12- Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

13- Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

YABANCI UYRUKLU ORTAK VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARSA

A- Gerçek Kişi İse;

- Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

- Potansiyel vergi numarasını gösterir belge (1 adet asıl)(Vergi Dairesinden)

B- Tüzel Kişi İse;

- Şirketin güncel; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

- Yabancı uyruklu tüzel kişinin potansiyel vergi numarasını gösterir belge (Vergi Dairesinden)

- Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin yabancı uyruklu temsilcisinin;

- Varsa İkamet İzin Belgesi Fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

NOTLAR:

a- Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ikiyüzellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi beşyüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz.

b- 1.250.000,00 TL ve üzeri sermayesi olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır (1136 sayılı avukatlık kanunu madde 35)

c- Vekaleten şirket kuruluşu yapmak için vekaletnamede "ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA, SERMAYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYA, ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN VE EKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE İMZALANMASINA, TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE İŞLEM YAPMAYA …………………   ……………….. VEKİL TAYİN ETTİM" şeklinde vekaletnamede ibarelerinin bulunması gerekir.

ç- Şirket ortakları veya yönetim kurulu üyelerinin; genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurarak veya bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın alarak yapmak isteyen şirketler için sözleşmeye eklenecek sözleşme metni

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

     (Genel Kurulda tescile tabi bir husus bulunmaması halinde dilekçe örneği)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26)

5- Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) (1 adet asıl)

Tek pay sahipli şirketlerde genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

Ortaklar arasında bir tüzel kişi varsa ve bu tüzel kişinin temsilcilerinin yetkilerinin müştereken olması halinde genel kurula katılacak ve oy kullanacak temsilci lehine bu işlemi yapmak üzere müşterek temsilcinin vereceği temsil belgesinin de toplantı sırasında toplantı başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vekaleten katılım varsa Noter onaylı vekaletname. Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)

6- Yönetim Kurulu Gündem kararı (1 adet fotokopi)

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyanalınır.

Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

7- Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı ve Bakanlık temsilcisi raporu (Katıldıysa) (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

8- Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise görev taksimi ve şirketin temsilinin ne şekilde olacağına dair Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Kararı (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

9- Temsile yetkililerin imza beyannameleri (Yeni kimlik kartına sahip kişilerin dijital imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu durumda ayrıca imza beyannamesi talep edilmeyecektir.) (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

10- Pay sahibi olmayan ve temsil yetkisi de verilmeyen yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY Madde 69 / h)

11- MERSİS ''Yetki Kabul İşlemleri'' modülünden yetki kabul işlemlerini tamamlayamayan yabancı uyruklu temsile yetkililerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.

12- Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

13- Görüşüldü ise ‘’Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge(1 adet asıl)

14- Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı (TSY Madde 108/4) (1 asıl) ile bağımsız denetçilik belgesi fotokopisi

(Seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, denetçi anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürün, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır. Denetçi fesih ihbarında bulunduğu takdirde, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise müdürler, mahkemece atama yapılana kadar görev yapmak üzere hemen geçici bir denetçi seçer ve bu hususu tescil ettirir.)

YABANCI UYRUKLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARSA

A- Gerçek Kişi İse;

- Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

- Potansiyel vergi numarasını gösterir belge (1 adet asıl)(Vergi Dairesinden)

B- Tüzel Kişi İse;

- Şirketin güncel; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

- Yabancı uyruklu tüzel kişinin potansiyel vergi numarasını gösterir belge (Vergi Dairesinden)

- Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin yabancı uyruklu temsilcisinin;

- Varsa İkamet İzin Belgesi Fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (Oda kaydı için ortakların birer adet fotoğrafları eklenmelidir.) (Temsile yetkililerin tamamı tarafından ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

5- Şirketin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak Merkez Nakli Belgesi (TSY Madde 111)

6- Taahhütname (TSY md.24)

7- Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26)

8- Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) (1 adet asıl)

Tek pay sahipli şirketlerde genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

Ortaklar arasında bir tüzel kişi varsa ve bu tüzel kişinin temsilcilerinin yetkilerinin müştereken olması halinde genel kurula katılacak ve oy kullanacak temsilci lehine bu işlemi yapmak üzere müşterek temsilcinin vereceği temsil belgesinin de toplantı sırasında toplantı başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vekaleten katılım varsa Noter onaylı vekaletname. Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)

9- Yönetim Kurulu Gündem kararı (1 adet fotokopi)

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

10- Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı ve Bakanlık temsilcisi raporu (Katıldıysa) (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26)

-Kayıtlı sermaye sisteminde ise noter onaylı Yönetim Kurulu Sermaye Artırımı Kararı (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)

5- Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir yeni şeklini gösteren değişik şirket sözleşmesi Yönetim Kurulu Sermaye Artırımı tadil metni (1 asıl)

6- Sermaye artırımının türüne göre Yönetim Kurulu Sermaye Artırımı Beyanı (1 asıl) (TTK 457,471)

7-Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu (1asıl) ile müşavirin faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile denetçilik belgesi

(Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde rapor aranmaz.)

8- Ayni sermaye konulması halinde; Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ve mahkeme kararı (1 onaylı sureti)

-Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı (1 asıl)

-Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge ( 1asıl)

9- Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu (TTK-461/2) (tescil ve ilan edilir)

Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Rüçhan Hakkı Kullanım Kararı tescil ve ilan edilmelidir (TTK-461/3). Genel Kurulun tescilinden önce; sermaye artırımının bazı pay sahipleri aleyhine sonuç doğurmaması için şirketin tüm pay sahipleri tarafından rüçhan haklarını kullanmayacaklarına dair beyanın müdürlüğe verilmesi halinde Türk Ticaret Kanunun 461 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işlemin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

10- Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi

11- Sermaye artışı ile dışarıdan alınan yeni ortak tarafından karşılanacaksa noterden işitirak taahhütnamesi (1 adet asıl)

12- Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir.

13- Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) (1 adet asıl)

Tek pay sahipli şirketlerde genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

Ortaklar arasında bir tüzel kişi varsa ve bu tüzel kişinin temsilcilerinin yetkilerinin müştereken olması halinde genel kurula katılacak ve oy kullanacak temsilci lehine bu işlemi yapmak üzere müşterek temsilcinin vereceği temsil belgesinin de toplantı sırasında toplantı başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vekaleten katılım varsa Noter onaylı vekaletname. Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)

14- Yönetim Kurulu Gündem kararı (1 adet fotokopi)

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

15- Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı ve Bakanlık temsilcisi raporu (Katıldıysa) (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

16- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

17- Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve makbuzu

NOT:

Anonim şirketlerde, sermaye artırımının tescili; esas sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu tarafından şirket merkezinin bulunduğu yer müdürlüğünden istenir.

Sermaye artırımının, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul ya da yönetim kurulu karar ve alınmışsa izin geçersiz hale gelir ve bu hususu doğrulayan müdürlüğün yazısının ilgili bankaya verilmesi üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.

Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, nakdi sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir.

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 nüsha noter onaylı– 1 adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26)

5- Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Yönetim Kurulu Esas Sözleşme Tadil Metni (1 adet asıl)

6- Esas sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

7- Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin karan imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandığına ilişkin kararın noter onaylı örneği.

8- Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) (1 adet asıl)

Tek pay sahipli şirketlerde genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

Ortaklar arasında bir tüzel kişi varsa ve bu tüzel kişinin temsilcilerinin yetkilerinin müştereken olması halinde genel kurula katılacak ve oy kullanacak temsilci lehine bu işlemi yapmak üzere müşterek temsilcinin vereceği temsil belgesinin de toplantı sırasında toplantı başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vekaleten katılım varsa Noter onaylı vekaletname. Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)

9- Yönetim Kurulu Gündem kararı (1 adet asıl)

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

10- Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı ve Bakanlık temsilcisi raporu (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

11- Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise görev taksimi ve şirketin temsilinin ne şekilde olacağına dair Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Kararı (1 nüsha noter onaylı – 1 adet fotokopi)

12-Temsile yetkililerin imza beyannameleri (Yeni kimlik kartına sahip kişilerin dijital imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu durumda ayrıca imza beyannamesi talep edilmeyecektir.) (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

13-Pay sahibi olmayan ve temsil yetkisi de verilmeyen yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY Madde 69 / h)

14-MERSİS ''Yetki Kabul İşlemleri'' modülünden yetki kabul işlemlerini tamamlayamayan yabancı uyruklu temsile yetkililerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları

15-Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

16- Görüşüldü ise ‘’Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge(1 adet asıl)

17- Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı (TSY Madde 108/4) (1 asıl) ile bağımsız denetçilik belgesi fotokopisi

YABANCI UYRUKLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARSA

A- Gerçek Kişi İse;

- Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

- Potansiyel vergi numarasını gösterir belge (1 adet asıl)(Vergi Dairesinden)

B- Tüzel Kişi İse;

- Şirketin güncel; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

-Yabancı uyruklu tüzel kişinin potansiyel vergi numarasını gösterir belge (Vergi Dairesinden)

- Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin yabancı uyruklu temsilcisinin;

- Varsa İkamet İzin Belgesi Fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 1 nüsha, 1adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin güncel adresini gösteren ilgili belediye başkanlığından(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) alınacak yazı ve dilekçeler ile başvuru yeterlidir.

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Yönetim Kurulu Kararı (1 adet noter onaylı suret, 1 adet fotokopi)

Tek Pay Sahiplik Bildirimi yönetim kurulu karar örneği

Tek Pay Sahiplik Değişimi yönetim kurulu karar örneği

Tek Pay Sahiplik Sona Ermesi yönetim kurulu karar örneği

5- Pay defteri fotokopisi

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Acentelik vekaletnamesi (1 adet noter onaylı - 1 adet fotokopi)

5- Acentelik fesihnamesi/azilnamesi (1 adet noter onaylı - 1 adet fotokopi)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 1 nüsha, 1adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

NOT: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesinin 4. Fıkrası hükmünce denetim kapsamına alınan şirketler, aynı kanunun 1524. Maddesi hükmünce bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Yukarıda yer alan kanun hükümleri doğrultusunda şirketleri adına bir internet sitesi açmış olan denetime tabi şirketler, 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik’ in” 5.maddesinin 4. Fıkrası hükmünce, şirketleri adına açmış oldukları bu internet sitesini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdürler.

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (Oda kaydı için şube yetkililerinin birer adet fotoğrafları eklenmelidir. Şube bilgileri doldurulmalıdır.) (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

5- Taahhütname (TSY md.24) (Şube bilgileri yazılmalıdır.)

6- Yönetim Kurulu Kararı (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır

7- Şube yetkililerinin imza beyannameleri (Yeni kimlik kartına sahip kişilerin dijital imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu durumda ayrıca imza beyannamesi talep edilmeyecektir.) (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

8- MERSİS ''Yetki Kabul İşlemleri'' modülünden yetki kabul işlemlerini tamamlayamayan yabancı uyruklu temsile yetkililerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları

9- Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Yönetim kurulu kararı (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

5- Temsile yetkililerin imza beyannameleri (Yeni kimlik kartına sahip kişilerin dijital imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu durumda ayrıca imza beyannamesi talep edilmeyecektir.) (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

6- MERSİS ''Yetki Kabul İşlemleri'' modülünden yetki kabul işlemlerini tamamlayamayan yabancı uyruklu temsile yetkililerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları

Şube Yetkilisi Yabancı Uyruklu ise;

-Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Potansiyel vergi numarasını gösterir belge (1 adet asıl)(Vergi Dairesinden)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 1 nüsha, 1adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin güncel adresini gösteren ilgili belediye başkanlığından(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) alınacak yazı ve dilekçeler ile başvuru yeterlidir.

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Yönetim kurulu kararı (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi) (Elektronik imza ile imzalanmış kararlar hariç)

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

NOT: Şubenin bağlı olduğu şirket merkezinde yapılan; Unvan Değişikliği, Birleşme, Bölünme veya Nevi Değişikliğinde sadece merkez ünvanı değişiyorsa yukarıda belirtilen kararları ve evrakları hazırlamaya gerek yoktur. Dilekçe ekinde değişikliği gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile şubenin bağlı olduğu müdürlüğümüze müracat edilmesi gerekmektedir.

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Yönetim kurulu kararı (1 adet noter onaylı suret – 1 adet fotokopi)

Elektronik ortamda alınan kararların ayrıca notere tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Yönetim kurulu kararlarında başkanın imzası bulunmuyorsa yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunu toplantıya çağırdığına dair yazılı beyan alınır.

bottom of page