top of page

Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Fiyat tespit usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden nakliye, işçilik, montaj dahil faturalar ile proforma faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden tasdik edilmemektedir. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür.

Faturalarını tasdik ettirmek isteyen Müteahhit, taşeron yada bunlara mal satanların Oda’ya bir Dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dilekçede,

  • İşin hangi kamu kurum veya kuruluşunun inşaatına ait olduğu (faturadaki malzemelerin nerede ve hangi işte kullanıldığı)

Dilekçe ekinde,

  • Edirne firması tarafından düzenlenmiş faturanın aslı ve fotokopisi,

  • Faturadaki malı tanıtabilecek katalog, proje, resim, çizim, açıklama gibi her türlü bilgi ve belgelerin veya numunesinin getirilmesi,

  • Fatura Tasdik ücretinin (Faturanın KDV’siz tutarı üzerinden) Edirne TSO Veznesine yatırılması ve makbuz fotokopisinin eklenmesi gereklidir.

Söz konusu faturalar öncelikle ilgili Meslek Komitelerince incelenip, gerekirse bilirkişi incelemesi veya piyasa araştırması yaptırılır.

happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Fatura Tasdikleri

bottom of page